×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

بازنگری اسناد توسعه هرمزگان

کارفرما: استانداری هرمزگان

مسئولیت: مجری طرح

امکان سنجی طرح مجتمع شهيدان در شهرداری منطقه دو اصفهان

کارفرما: معاونت نوسازی و شهرسازی اصفهان

مسئولیت: مجری طرح

طراحی و تهیه طرح جامع آماری شهرداری اصفهان

کارفرما: شهرداری اصفهان

مسئولیت: همکار اصلی طرح

تهيه پايگاه اطلاعات پژوهشی مربوط به استان هرمزگان

کارفرما: استان هرمزگان

مسئولیت: مجری طرح

تهيه سند توسعه استان هرمزگان

کارفرما: استانداری هرمزگان

مسئولیت: مجری طرح

اطلاعات اضافی