×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

اثر متقابل و رابطه فضايي ساختار جمعيت و تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در ايران

کارفرما: وزارت علوم تحقيقات و فناوري، 1380

مسئولیت: مجری طرح

بررسي امکانات و محدوديتهاي صادرات غيرنفتي در استان اصفهان

کارفرما: وزارت بازرگاني، دانشگاه اصفهان، 1382

مسئولیت: مجری طرح

- بررسي تغييرات کمي اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي و چشم‌انداز دهه آينده آن در استان اصفهان

کارفرما: شهرک علمي و تحقيقاتي، سازمان مديريت برنامه‌ريزي استان اصفهان، 1381

مسئولیت: مجری طرح

اطلاعات اضافی