×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

تجزيه و تحليل عوارض ستانی با تاکيد بر مصرف کننده و ارائه راهکارهای مناسب  منابع درآمدی پايدار در شهرداری اصفهان

کارفرما: شهرداری اصفهان،1385-86

مسئولیت: مجری طرح

آسيب‌شناسي و معضل‌يابي آمار و اطلاعات شهرداري اصفهان (ICT Master Plan)

کارفرما: شهرداري اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1385

مسئولیت: همکار اصلی طرح

تجزيه و تحليل بودجه در مناطق مختلف شهرداري اصفهان با تاکيد بر تعادل و توان منطقه‌اي

کارفرما: شهرداري اصفهان، دانشگاه اصفهان، ‏1384‏

مسئولیت: مجری طرح

ارزيابي توان و توازن مناطق مختلف شهر اصفهان در ارائه خدمات شهري

کارفرما: شهرداري اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1383

مسئولیت: مجری طرح

تخمين تمايل به پرداخت داوطلبان (CVM)براي راه‌يابي به رشته‌هاي نوبت دوم

کارفرما: سازمان سنجش و آموزش کشور، دانشگاه اصفهان، 1382

مسئولیت: مجری طرح

اطلاعات اضافی