×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

مطالعه مکان يابی منطقه ويژه اقتصادی استان اصفهان 1386

کارفرما: استانداری اصفهان

مجری: فولاد تکنيک

مسئولیت: مشاور علمی طرح

طرح تهيه اطلس فرهنگی استان اصفهان

کارفرما: اداره کل ارشاد استان و استانداری اصفهان1385- 86

مسئولیت: مجری طرح

بررسي تاثيرات و امكان سنجي كريدور علم و فنآوري در استان اصفهان

شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان

مسئولیت: مجری طرح

ايجاد پايگاه اطلاعات پژوهشی مربوط به اصفهان 86-1385

کارفرما:استانداری اصفهان

مسئولیت: ناظر طرح

بازبينی و باز تدوين برنامه استراتژی توسعه شهری اصفهان؛ اصفهان 1414

کارفرما: مديريت و برنامه ريزی پژوهش شهرداری اصفهان،1386

مسئولیت: همکار اصلی طرح

اطلاعات اضافی