×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

تهيه شرح خدمات تفضيلي كريدور علم و فن آوري در ايران

كارفرما: شهرك خدماتي استان اصفهان

مسئولیت: همکار اصلی طرح

بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي كريدور علم و فنآوري در استان اصفهان

كارفرما: شهرك علمي و تحقياتي اصفهان

مسئولیت: مجری طرح

طرح جامع مسكن در استان اصفهان

كارفرما: سازمان مسكن و شهر سازي

مسئولیت: مشاور علمي طرح

 

سومين طرح جامع برنامه پنچ ساله تفضيلی شهرداری اصفهان1385

کارفرما: مديريت و برنامه ريزی پژوهش شهرداری اصفهان،1385

مسئولیت: مشاور طرح

دومين طرح جامع برنامه پنچ ساله تفضيلی شهرداری اصفهان

کارفرما: مديريت و برنامه ريزی پژوهش شهرداری اصفهان،1382

مسئولیت: مشاور طرح

اطلاعات اضافی