×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

تهیه سند راهبردی توسعه اتحادیه تعاونی های روستایی استان اصفهان

کارفرما: اتحادیه تعاونی های روستایی استان اصفهان

مسئولیت: مجری طرح

بررسی آثار قانون هدفمندکردن یارانه ها بر درآمد و هزینه های شهرداری اصفهان

کارفرما: معاونت برنامه ریزی ، پژوهش و فنآوری اطلاعات شهرداری اصفهان

مسئولیت: مجری طرح

تأثیر هدفمندکردن یارانه ها بر شرکت پلی اکریل

کارفرما: شرکت پلی اکریل

مسئولیت: مجری طرح

بسته سیاستی اجرایی هدفمندکردن یارانه ها در اداره راه استان اصفهان

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان اصفهان

مسئولیت: مجری طرح

بسته سیاستی اجرایی هدفمندکردن یارانه ها در اداره راه استان اصفهان

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان اصفهان

مسئولیت: مجری طرح

اطلاعات اضافی