×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

همگرايي اقتصادي و اثرات سرريز تجاري و يکپارچگي منطقه‌اي بر رشد اقتصادي (کشورهاي OIC)

نام همايش: بازارهاي مشترک و کشورهاي اسلامي

زمان و محل: قطر- دوحه، 2002.

بررسي همگرايي اقتصادي و اثرات سرريز تجاري بين کشورهاي اروپايي و مديترانه‌اي

نام همايش: Euro- Mediterranean Symposium

زمان و محل: فرانسه، نيس، 2002.

تحليل رشد و توسعه سيستم شهری استان قزوين

نام همايش: توسعه شهری

زمان و محل: دانشگاه امام خمينی قزوين،1385.

بررسي تاثير نظام آموزشي متوسطه بر تقاضاي اجتماعي آموزش عالي

نام همایش: آسيب شناسي علوم انساني در ايران: جستارهایي در موانع فرهنگي و ساختاري رشد علوم انساني در ايران

زمان و محل: تهران، 22 اسفند ماه 1385.

آسيب شناسي كاربرد روش هاي تجربي در علوم انساني

نام همایش: آسيب شناسي علوم انساني در ايران: جستارهایي در موانع فرهنگي و ساختاري رشد علوم انساني در ايران

زمان و محل: تهران، 22 اسفند ماه 1385.

اطلاعات اضافی