×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

تحلیل و چگونگی تاثیر قانون هدفمندکردن یارانه ها بر هزینه کلان شهر (مطالعه موردی شهر اصفهان)

نام همایش:سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

زمان و محل: مشهد، 31 فرودین و 1 اردیبهشت 1390.

تحلیل و رتبه بندی عوامل اجتماعی ایجاد بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان)

نام همایش:سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

زمان و محل: مشهد، 31 فرودین و 1 اردیبهشت 1390.

اطلاعات اضافی