×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

مقايسه وضعيت موجود و مطلوب شهرداري های استان همدان از نظر کارايی (با استفاده از روش(DEA))

نام همایش: دومين کنفرانس برنامه ريزی و مديريت شهری

زمان و محل: 29و 30 اردیبهشت ماه 1389.

تحليل فضايي تاثير سياست هاي مالي دولت ( طي برنامه هاي اقتصادي بعد از انقلاب) بر توسعه مناطق در ايران

نام همایش: همایش ملی بررسی برنامه پنجم توسعه

زمان و محل: تهران، 3 خرداد 1389.

تحلیل و چگونگی تاثیر قانون هدفمندسازی یارانه ها بر درآمد کلان شهرها (مطالعه موردی شهر اصفهان)

نام همایش:سومین همایش مالیه شهرداری

زمان و محل: 14 و 15 مهر ماه 1389.

تحلیل تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر کارایی تولید محصول برنج در ایران

نام همایش: شانزدهمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی

زمان و محل: تبریز، 21 و 22 مهرماه 1389.

تجزيه و تحليل اثر مخارج ارزي گردشگری بين المللي بر تقاضا در فعاليت هاي اقتصادي استان اصفهان

نام همایش: همايش منطقه ای صنعت توريسم

زمان و محل: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، 12 اسفند ماه 1389.

اطلاعات اضافی