×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

تاثير فضاي كسب و كار بر افزايش صادرات غيرنفتي در كشورهاي منتخب (در چارچوب الماس رقابتي پورتر)

نام همایش: پانزدهمين همايش ملي توسعه صادرات غير نفتي كشور

زمان ومحل: 15 مهر ماه 1388.

اثر تنوع سازي صنعتي بر ثبات اقتصادي استان هاي كشور

نام همایش: نخستين همايش ملي دانشجويي اقتصاد ايران

زمان ومحل: 22 اردیبهشت ماه 1389.

بررسي تاثير آموزه هاي اسلامي بر تشكيل سرمايه اجتماعي به منظور تحقق توسعه

نام همایش: دومين همايش اقتصاد اسلامي و توسعه

زمان و محل: 29 اردیبهشت ماه 1389.

تاثير سياست هاي مالي دولت در بخش حمل و نقل شهري بر پديده نخست شهري ايران

نام همایش: دومين کنفرانس برنامه ريزی و مديريت شهری

زمان و محل: 29و 30 اردیبهشت ماه 1389.

بررسی وضعیت مطلوب هزینه عمران شهری شهرداری های استان همدان

نام همایش: دومين کنفرانس برنامه ريزی و مديريت شهری

زمان و محل: 29و 30 اردیبهشت ماه 1389.

اطلاعات اضافی