×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

اندازه گيري كارايي واحدهاي توليدي شير با رهيافت تحليل پنجره ايي پوشش داده ها (DEA)

نام همایش:ششمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران

زمان و محل: مشهد 8 و 9 آبان 1386.

منطق فازي و كاربرد ان در يافتن الگوي مناسب كشت

نام همایش:ششمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران

زمان و محل: مشهد 8 و 9 آبان 1386.

بررسي سازگاري و نقش آموزه هاي اسلامي با شاخص هاي نوين توسعه اقتصادي

نام همایش: اقتصاد اسلامي و توسعه

زمان و محل: مشهد، 19 اردیبهشت ماه 1387.

Measuring Iran’s Intra-Industry Trade and its Effect on Income Convergence: Evidence from Selected East and West Asia Countries

نام همایش: هفتمین همایش بین المللی APEF

زمان و محل: اصفهان و زاهدان، 3 بهمن 1388.

 

The Effect of Government Size on HDI in OIC Countries, A Spatial Econometric Approach

نام همایش: کنفرانس بینالمللی اقتصاد اسلامی و اقتصاد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی OIC.

زمان و محل: مالزی، اردیبهشت ماه 1388.

 

اطلاعات اضافی