×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

جهاني شدن و همگرايي اقتصادي و تاثير سرريزهاي منطقه‌اي بر رشد درآمد سرانه (کشورهاي OIC)

نام همايش: جهاني شدن اقتصاد

زمان و محل: تهران، وزارت بازرگاني، 1380.

بررسي برابري فرصت‌هاي آموزشي در مناطق مختلف کشور

نام همايش: فرصتهاي آموزش و تعليم و تربيت

زمان و محل: تهران، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه تهران، 1381.

بررسي تاثير سهميه‌بندي مناطق کنکور بر پذيرش دانشجو، در مناطق مختلف کشور

نام همايش: مسائل کنکور سراسري

زمان و محل: اصفهان، سازمان سنجش و آموزش کشور، دانشگاه اصفهان، 1381.

بررسي مزيت نسبي مجتمع مس سرچشمه کرمان در الحاق به WTO

نام همايش: راهبرد توسعه و تجارت جهاني

زمان و محل: تهران، وزارت بازرگاني، 1382.

ظرفيت سنجي اقتصاد شهري براي تامين درآمد شهرداري

نام همايش: شهرداريها و اقتصاد شهري

زمان و محل: شهرداري تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1383.

اطلاعات اضافی