×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

بررسي کمي ساختار جمعيت شاغل در بخش‌هاي مختلف اقتصادي استان و چشم‌انداز دهه آينده‌ آن

مجله دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه‌اصفهان، پاییز 1382.

بررسي رشد بهره‌وري عوامل توليد در بخش کشاورزي ايران

مجله پژوهشي اقتصاد کشاورزي و توسعه: پاییز 1382.

بررسي تمايل به پرداخت براي اقامت در کمپينگ در شهر اصفهان

مجله دانشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، بهار 1383.

The Survey of Economic Convergence and Spillover Effects between EU andMediterranean Countries

نام مجلهIranian Economic Review ,Tehran , Iran, 2005 :

بررسي عوامل موثر بر قيمت مسكن در شهر مشهد رهيافت اقتصاد سنجي فضايي در روش هدانيك

فصلنامه پژوهشهاي اقتصاد ايران، دانشگاه تربيت مدرس، تابستان 1383.

اطلاعات اضافی