×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

تأثير نخست شهری در ايران وآن بر رشد اقتصادی

مجله تحقيقات اقتصادي، دانشگاه تهران، تابستان 1388.

بررسی تاثير پرداخت يارانه های بنزين بر پديده نخست شهری در ايران

مجله مطالعات و پژوهش هاي شهري-منطقه اي،دانشگاه اصفهان، زمستان 1388.

تأثیر اندازه دولت بر توسعه انسانی در کشورهای  OIC رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی

مجله مطالعات و پژوهش هاي شهري-منطقه اي،دانشگاه اصفهان، بهار 1390.

اطلاعات اضافی