×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

بررسي عملکرد کارايي صنعت دامداري درسطح کشور (رهيافت: تحليل پوششي داده هاي بازه اي)

پژوهش هاي اقتصادي، دانشگاه تربيت مدرس، پاییز 1387.

اندازه گيري ريسك كشت محصولات زراعي در استان همدان با استفاده از برنامه ريزي رياضي تحت شرايط ريسك و نبود قطعيت

اقتصاد كشاورزي و توسعه، وزارت كشاورزي، زمستان 1387.

برآورد تمايل به پرداخت مصرف كنندگان براي افزايش كيفيت نان در سال 1386 (مطالعه موردي شهر اصفهان)

اقتصاد و كشاورزي، انجمن اقتصاد كشاورزي ايران، بهار 1388.

پيشرفت علمي مطالعات اقتصاد كلان ايران طي دوره1386-1379: يك رويكرد روش شناختي

روش شناسي علوم انساني، فصلنامه حوزه و دانشگاه، بهار 1388.

تحليل نظري و كاربردي نظريه هاي مزيت سنجي منطقه اي و مدل سازي مزيت سنجي بخش هاي توليدي در مناطق كشور

مجله پژوهش هاي اقتصادي ايران، دانشگاه علامه طباطبايي، بهار 1388.

اطلاعات اضافی