×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

بررسي مزيت نسبي صادرات محصولات کشاورزي (مطالعه موردي استان اصفهان)

مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان، بهار 1387.

تحليل فضايي توسعه شهري در ايران (رشد تعداد شهرها)

مجله پژوهش هاي اقتصادي ايران، بهار 1387.

تحليل تاثيرعوارض شهرداري ها بر قيمت مسكن:مطالعه موردي شهر اصفهان

مجله پژوهش هاي اقتصادي ايران، بهار 1387.

- تصميم گيري چندشاخصه فازي و کاربرد آن در تعيين مناسب ترين الگوي کشت محصولات کشاورزي

اقتصاد و كشاورزي، انجمن اقتصاد كشاورزي ايران، بهار 1387.

بررسي اقتصادي و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در استان كردستان

پژوهشنامه علوم اقتصادي، دانشگاه مازندران، پاییز 1387.

اطلاعات اضافی