×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

تجزيه و تحليل نابرابري عوارض در مناطق دهگانه شهرداري اصفهان (رويكرد اقتصادسنجي فضايي)

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي، دانشگاه تربيت مدرس، بهار 1386.

بررسی عوامل موثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی (از ديدگاه شركت كنندگان در كنكور 83-1382 در اصفهان)

مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان، بهار 1386.

برآورد تمايل به پرداخت مصرف کنندگان خودرو برای قيمت بنزين (با استفاده از روش (CVM))

مجله تحقيقات اقتصادي،دانشگاه تهران، تابستان 1386.

بررسی کيفيت راهنمای استادان راهنمای پايان نامه های دانشجويان کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

مجله دانشور، دانشگاه شاهد، تابستان 1386.

تحليل فضايي بيکاری در ايران

مجله نامه اقتصادی، بهار 1387.

اطلاعات اضافی