×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

تحليل کارايي هزينه‌هاي عمراني شهري در شهرهاي همدان

فصلنامه پژوهشهاي اقتصاد ايران، دانشگاه تربيت مدرس، ‏1384‏.

تجزیه و تحلیل تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی

دریچه، بهار 1385.

تحليل توزيع اندازه شهرها در سيستم شهري ايران

پژوهشهاي اقتصادي، دانشگاه تربيت مدرس، زمستان 1385.

بررسي ميزان كارايي بانكهاي دولتي استان اصفهان با استفاده از تحليل پوششي داده ها

فصلنامه بررسي هاي اقتصادي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، زمستان 1385.

منطق فازي و کاربرد آن در يافتن الگوي مناسب کشت محصولات زراعي در يک مزرعه

اقتصاد کشاورزی، بهار 1386.

اطلاعات اضافی