×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

بررسي موقعيت صنعت مس در صورت الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني

بررسيهاي بازرگاني، موسسه مطالعات پژوهشهاي بازرگاني، بهار 1384.

مفهوم فضا و چگونگي اندازه‌گيري آن در مطالعات منطقه‌اي

فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي ايران، دانشگاه علامه طباطبائي، تابستان ‏1384‏.

اندازه گيري كارايي فني فعاليت هاي عمران شهري (با استفاده از روش:DEA مورد مطالعه استان همدان)

پژوهش هاي اقتصادي، دانشگاه تربيت مدرس، پاییز 1384.

يکپارچگي اقتصادي کشورهاي حوزه خليج فارس؛ يک رهيافت اقتصاد سنجي فضايي

فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي ايران، دانشگاه علامه طباطبايي، زمستان ‏1384‏‏.

 

تعيين الگوي بهينه فعاليت‌هاي واحد گاوداري (دامداري فکا)

مجله پژوهشي اقتصاد کشاورزي و توسعه، ‏زمستان 1384.‏

اطلاعات اضافی