×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

بررسي همگرايي درآمد سرانه بين 24 استان کشور: يک رهيافت اقتصاد سنجي فضايي

فصلنامه پژوهشهاي اقتصاد ايران، دانشگاه تربيت مدرس، پاییز 1383.

بررسي همگرايي تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در ايران

فصلنامه پژوهشهاي اقتصاد ايران، دانشگاه علامه طباطبائي، پاییز 1383.

تحلیل فضایی همگرايي اقتصادي كشورهاي اسلامي و بررسي سرريز هاي منطقه اي با تاكيد بر نقش منتخبي از كشورهاي حوزه  خليج فارس

پژوهشنامه بازرگاني-موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، بهار 1384.

بررسي مشاركت زنان در تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در ايران

پژوهش زنان-مركز مطالعات و تحقيقات زنان در دانشگاه تهران بهار 1384.

محاسبه شكاف توليد ناخالص داخلي فصلي و تاثير عوامل اسمي بر ان در ايران (رهيافت خودرگرسيون برداري(VAR))

فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي ايران، دانشگاه علامه طباطبائي، بهار 1384.

اطلاعات اضافی