×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.

روش‌شناسي اقتصاد سنجي فضايي: تئوري و کاربرد.

مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان، بهار 1380.

 Economic Convergence and the spillover Effects of Trade and RegionalIntegration on Economic Growth

 

نام مجله:    The Middle East Business and Applied Economics, 2002, Australia

برآورد تابع هزينه و تعيين قيمت کف براي محصول خرما

مجله پژوهشي اقتصاد کشاورزي و توسعه، زمستان 1381.

بررسي تاثير هزينه‌هاي دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزي ايران

مجله پژوهشي اقتصاد کشاورزي و توسعه، بهار 1382.

بررسی کارايی فعاليتهای عمرانی مناطق دهگانه شهرداريهای اصفهان

مجله مديريت شهری، بهار 1382.

اطلاعات اضافی