×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.


ليسانس: اقتصاد نظري، دانشگاه اصفهان


فوق‌ليسانس: علوم اقتصادي، دانشگاه تربیت مدرس تهران


دکترا: اقتصاد (گرايش اقتصاد شهري و منطقه‌اي و توسعه و برنامه‌ريزي)، دانشگاه تربیت مدرس


سابقه تدريس: 18 سال


دروس تدريس شده:


اقتصاد کلان: در مقاطع ليسانس، فوق‌ليسانس و دکترا


اقتصاد شهری و منطقه‌اي: در مقطع دکترا و کار شناسی ارشد


روش‌شناسي و روش تحقيق: فوق‌ليسانس و دکترا


اقتصاد توليد: فوق‌ليسانس


توسعه و برنامه‌ريزي: ليسانس، فوق ليسانس و دکترا


اقتصاد کشاورزي: ليسانس و فوق ليسانس


جوایز و افتخارات علمی:


رتبه اول کنکور دکتری دانشگاه تربیت مدرس


دانشجوی نمونه کشوری در سال 1378


دانشيار اقتصاد شهری و منطقه ای؛توسعه و برنامه ريزی


پژوهشگر نمونه در سال 1388


آشنايي و کار با نرم‌افزارهاي


 Geo-Data, Spac-State, Microfit; QSB; Arc-View،GWR

 

اطلاعات اضافی