×

هشدار

Error loading library: joomla, Library not found.


-        قائم‌مقام تحصيلات تکميلي دانشگاه اصفهان 76-80


-        معاون اداري و مالي دانشگاه اصفهان 80-84


-        عضو شوراي برنامه‌ريزي استان اصفهان 80-85


-        عضو هيأت اجرايي شهرک علمي تحقيقاتي استان اصفهان82-84


-        عضو کميته علمي آمايش سرزمين استان اصفهان84


-        عضو ستاد تهيه چشم‌انداز توسعه استان اصفهان83-84


-        عضو شوراي پژوهشي و برنامه‌ريزي شهرداري اصفهان 80-85


-        عضو کميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه اصفهان 81-84


-        عضو کميته درآمدزايي استان اصفهان 83-85


-        عضو شورای فرهنگ عمومی استان 85 


-        مسول کارگروه اقتصاد و آمايش کريدور علم و فناوری استان 84-85


-        عضو شوراي پژوهشي اداره کل ارشاد استان اصفهان 85-87


-        عضو کميته آمايش استان 84-85


-        مشاور پژوهشی معاونت تحقيقات،فنآوری و برنامه ريزی شهرداری اصفهان


-        مشاور پژوهشی معاونت مالی و اداری شهرداری اصفهان


-        مدیر مطالعات آمایش سرزمین و سند راهبری استان اصفهان

اطلاعات اضافی